Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

Yabancı Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz (Gayrimenkul) Edinimi

İşçilik alacağı izin ücreti

   Türkiye’de yabancıların mülk edinimi konusu uzun yıllar gündemde yer almamışken, özellikle Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde yapılan yeni düzenlemelerin getirdiği bir takım kolaylıkların ardından dikkati çekmeye başlamış ve ülkenin güvenliği, yabancıların mülk ediniminin boyutları ve bunun olası sonuçları hakkında yoğun tartışmaların yaşandığı bir dönem başlamıştır. 

   Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi, Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenmiştir. İşbu maddede belirtilen şartlarla yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler karşılıklılık şartı aranmaksızın taşınmaz mal edinebilecektir.  Söz konusu maddede yabancıların taşınmaz edinimlerine ilişkin olarak karşılıklılık şartı kalkmış olsa da miktar ve hektar bakımından sınırlamalar getirilmiştir.

Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Kanuni Sınırlamalar Nelerdir?

   Kişi Bakımından, Gayrimenkul edinmek isteyen yabancı, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşlarından olmalıdır.

   Alan Bakımından, Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu geçemez. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alan kişi başına ülke genelinde otuz hektarıgeçemez. Ancak; Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırabilir.

   Konum Bakımından, Yabancı gerçek kişilerin, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde, taşınmaz edinimi ve kiralaması izin alınmadıkça, mümkün değildir.

Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketleri Yönünden Kanuni Sınırlamalar Nelerdir?

    Yabancı şirketler ancak “özel kanun hükümleri çerçevesinde” taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez, lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Başvuru ve İzlenen Yöntem Nedir?

  1. Alıcının “Ülkemizde Taşınmaz ve Sınırlı Ayni Hak Edinebilen Ülke Vatandaşları”ndan olması ve “Edinim Şartları’‘nı taşıması gerekmektedir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen kanuni sınırlamalara girmemesi ve Cumhurbaşkanı’nın belirlediği ülke vatandaşlarından biri olması gerekmektedir. 
  2. Taşınmaz alımı için taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir. (Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılması yararınıza olacaktır.)

Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ediniminde Gerekli Belgeler Nelerdir?

    a. Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi (Tapu Senedi işlemi ilgili Tapu Müdürlüğü’nde yapılmaktadır)

    b. İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Rayiç Değeri Belgesi”

    c. Binalar için (konut, iş yeri… vb.) zorunlu deprem sigortası -DASK- poliçesi,

    d. Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında),

    e. Kimlik belgesi veya pasaport (tercüme edilmiş ve noter onaylı olmalı),

    f. Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman ile iki tanık,

   g. Eğer yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılmışsa tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

Yabancı Gerçek Kişiler Türkiye’de Taşınmaz Ediniminde Ne Kadar Harç ve Masraf Ödeyecekler?

   Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancı gerçek kişilerin, bu işlemler yapılırken ödemesi gereken bir takım harç ve giderler bulunmaktadır:

  • İlgili Belediyeden alınan ”Emlak Rayiç Değeri”nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir (492 sayılı Harçlar Kanununa göre 31.10.2018 tarihine kadar belirlenen tapu harcı oranı %1,5’tir (normalde %2).
  • Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir (2018 yılı için en fazla 103,5×2,5 TL).
  • Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti (2018 yılı için: 483,5 TL) ödenir.

Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat edeceği hususlar nelerdir?

     Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

     Yabancının Türkiye’de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.

     Taşınmaz edinme başvurusunun reddi halinde, işlem yapılan Tapu Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne itiraz başvurusu yapılabilir.

Haber Tarihi: 06 - Ekim - 2018