Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

SAHİPSİZ HAYVAN SALDIRISINDA SORUMLULUK

İşçilik alacağı izin ücreti

SAHİPSİZ HAYVAN SALDIRISINDA KİME KARŞI DAVA AÇABİLİRİM?

Hayvan saldırılarında sorumluluğun belirlenmesi noktasında hayvanın sahipli veya sahipsiz olması büyük önem arz etmektedir. Hayvanın sahipli olduğu durumlarda uygulanacak hükümler ve izlenecek dava aşamaları ile sahipsiz hayvanın saldırdığı durumda izlenecek aşamalar birbirinden oldukça farklıdır.

Sahipli Hayvan Saldırısında Sorumluluk Kime Aittir?

Sahipli bir hayvanın kişiye ya da kişilerin mallarına verdiği hasardan dolayı hayvan bulunduranın sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluk hem hukuki hem de cezai sorumluluktur. Bir hayvanın bakımını ve yönetimini üstlenen bir kişi bu hayvanın verdiği zararlardan da sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk Hem Türk Borçlar Kanunu’nda hem de Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanun hükümleri dikkate alındığında hayvanın bakımını ve yönetimini üstlenen kişiye karşı hayvanın vermiş olduğu zararın neticesinde maddi ve manevi tazminat davası açılabilecektir. Bunun dışında sahipli hayvanın başkalarının hayatı veya sağlı bakımından tehlike oluşturabilecek şekilde serbest bırakılması durumunda hayvanın yönetimini üstlenen kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemelerden dolayı 6 aya kadar hapis veyahut adli para cezası verilebilecektir.

Sahipsiz Hayvan Saldırısında Sorumluluk Kime Aittir?

 Sahipsiz hayvan saldırılarında sorumluluğu belirlemek sahipli hayvan saldırılarındaki gibi kolay değildir. Bu sebeple sahipsiz hayvan saldırılarında sorumluluğun tespiti hususu çok önemlidir. Özellikle son zamanlarda sahipsiz hayvanlar kişilerin can veya malvarlığına ciddi ölçüde zarar verebilmektedir. Bu zararlar bazen kişinin vücut bütünlüğü üzerinde ısırma, yaralama şeklinde bazen kişileri korkutmak suretiyle ruhsal sağlıkları üzerinde bazen de kişilerin araçlarına, bahçelerine ve benzeri malvarlığı değerleri üzerindeki zarar şeklindedir. Danıştay’ın sahipsiz hayvanların verdiği bu zararlar karşısında sorumluluğun kime ait olduğu hususunda istikrarlı bir şekilde vermiş olduğu kararlar vardır. İşbu kararlarda Danıştay sahipsiz hayvan saldırılarından kaynaklı oluşan zararlardan saldırının gerçekleştiği yerden sorumlu olan belediyenin sorumlu olduğunu belirtmiştir. Yani saldırının gerçekleştiği yerden sorumlu olan belediye, sahipsiz hayvanın vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Belediyenin Sorumluluğunun Türü Nedir?

Belediyeler idari kurumlardır ve idari kurumların sorumluluğu kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki ayrılmaktadır. Kusurlu sorumlulukta idarenin yapmakla görevli olduğu bir hizmeti eksik, hatalı veya hiç yapmamasından dolayı meydana gelen kusurdan kaynaklanan sorumluluktur. Kusursuz sorumluluk halinde ise idarenin kusurlu olup olmaması önemli değildir. İdare meydana gelen mağduriyeti gidermekle yükümlüdür. Danıştay vermiş olduğu bir kararında “…ilgili belediyenin kamu hizmetinin işleyişindeki yetersizlik, aksaklık ve düzensizliğinin hizmet kusuru oluşturduğu gerekçesiyle tazminat sorumluluğu bulunduğuna karar vermiştir.” Diyerek sahipsiz hayvan saldırısında belediyenin sorumluluğunun kusur sorumluluğu olduğunu belirtmiştir.

Sahipsiz Hayvan Saldırısında Ne Davası Açılabilir?

Yukarıda da bahsedildiği üzere sahipsiz hayvan saldırıları idarenin sorumluluğundadır ve bu sorumluluk türü de kusur sorumluluğudur. İdarenin kusurlu olduğu durumlarda açılacak olan dava tam yargı davasıdır. Tam yargı davası, idarenin herhangi bir kusurlu işlemi veya ihmali nedeniyle zarara uğrayan kişinin maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açılan idari dava türüdür. Tam yargı davası, idare aleyhine açılan özel hukuktaki tazminat veya alacak davasına benzer bir idari dava olarak da nitelendirilebilir.

Sahipsiz Hayvan Saldırısında Kimlere Karşı Dava Açılabilir?

Öncelikle sahipsiz hayvan saldırılarında sorumluluk konusu incelenirken sorumluluğun belediyelere ait olduğunu belirtmiştik. Yani sahipsiz hayvan saldırısında, saldırının gerçekleştiği yerden sorumlu belediyeye karşı dava açılacaktır. Ancak Danıştay 8. Hukuk Dairesi vermiş olduğu bir kararında saldırının meydana geldiği İlçe Belediye Başkanlığının yanında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Valiliğin de hasım konumuna eklenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu sebeple hasım konumuna Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Valiliğin eklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Sahipsiz Hayvan Saldırılarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nedir?

Az önce de bahsedildiği gibi sahipsiz hayvan saldırılarında açılacak olan dava tam yargı davasıdır. Tam yargı davalarında ise görevli mahkeme idare mahkemelerdir. Yetkili mahkeme ise sahipsiz hayvan saldırısının gerçekleştiği yerdeki idare mahkemesidir.

Tam Yargı Davasında Dava Zamanaşımı Nedir?

Tam yargı davasında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi dava zamanaşımıdır. Eğer ki zarar gören kişi davayı zamanında açmaz ise açmak istediği dava zamanaşımından dolayı reddedilecektir. Tam yargı davasındaki zamanaşımı süreleri bir yıl, beş yıl ve otuz günlük sürelerdir. Şöyle ki: “İdari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir.” Şeklinde kanunda düzenlenmiştir. Bu isteklerin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren, dava süresi içinde dava açılabilir.

Haber Tarihi: 28 - Ağustos - 2023