Telefon: 0 531 846 1782

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ülkemiz koşulları gözetildiğinde, çocuk işçiler de dahil edilirse iş ve sosyal güvenlik hukuku küçük yaştan itibaren  bireylerin hukuki uyuşmazlıklarının konusu olabilmektedir. Gerek işverenlerin gerek ise işçilerin bu konuda ki yasal haklarından ve yasal sorumluluklarından haberdar olmaları elzemdir. İş hukuku ve sosyal güvenlik hukukunda ortak bir düzenleme ve istismarların önüne geçilmesi adına kanun koyucu her konuda sıkı bir sorumluluk mekanizması kurmuştur. Bu nedenle bu alanla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü de yine kendine has bir yöntem içermektedir. İş hukukunda zorunlu arabuluculuk müessesesi, taleplerin dava konusu yapılması için yasada belirlenen süreler, zamanaşımı süreleri, ispat yöntemleri ve sorumluluk ilkeleri gibi kavramlar, iş hukukunda başlı başına uzmanlık gerektiren kavramlardır. Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu olarak uygulamada sıkça karşılaşılan ve  bu alanda verdiğimiz hizmetlerden bazılarını sıralayacak olursak ;

 • İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili;
 • İş kazalarından doğan tazminat davaları
 • İş kazaları sebebiyle SGK tarafından gelir veya aylık bağlanmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve takibi. Ayrıca bağlanan gelirin veya aylığın uygunluğunun hesaplanması
 • Kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik ve fazla mesai ücretlerine ilişkin davalar
 • İş akdinin feshine ilişkin davalar ve işe iade davaları
 • Hizmet ve sigortalılığın tespitine ilişkin davalar
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Gerekli ihtarname ve ibranamelerin düzenlenmesine ve gönderilmesine ilişkin hizmetler
 • İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi
 • İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • İşçi ve yönetim kadrolarının bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler verilmesi,
 • İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık hizmeti verilmesi gibi hizmetler, başlıca faaliyet alanlarımızı oluşturmaktadır.

Yukarıda sayılan hizmetler dışında bilgilendirilmek isteyen müvekkil / müvekkil adaylarımızın, tarafımızla iletişime geçmelerini rica ederiz.