Telefon: 0 531 846 1782

İşçilik alacağı izin ücreti

İşçilik alacağı izin ücreti

Ortaç & Aktar Hukuk Bürosu, Türkiye'de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, senede bağlı ya da bağımsız her türlü alacağın takibi işlemlerinde müvekkillerine hukuki destek sunmaktadır.

Bu kapsamda icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası, kambiyo senetlerine özgü (çek, senet, bono, poliçe), ipotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takipler de dahil olmak üzere, her türlü icra takiplerin başlatılması, haciz ve satış işlemlerinin yapılması, ilgili davaların yürütülmesi ve benzeri diğer hizmetler tarafımızca verilebilmektedir.

İcra ve iflas hukuku, ana kanunu 2004 sayılı İİK olan , alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında, mahkeme kararlarının (ilamların) icra yolu ile tahsili, kambiyo senetlerinin (senet, çek, poliçe) icra yolu ile tahsili ve adi bir belgeye dayanan hatta herhangi bir belgeye dayanmayan alacakların icra yolu ile tahsili mümkün kılınmıştır. Bunun yanında, iflas ve konkordatonun sınır ve yöntemleri çizilmiş, alacaklı ve borçluların neler yapması gerektiği kurallara bağlanmıştır. Çok geniş bir uygulama alanı bulunan icra ve iflas hukukunda önemli olan sadece alacakların takibe konması değil, aynı zamanda en hızlı şekilde tahsil edilmesi, yasadan kaynaklı ince detayların atlanmaması ve alacağın askıda kalmasının önlenmesidir. Aynı zamanda borçlu olmadığını iddia eden müvekkillerin de haklarının korunması ve bu müvekkiller aleyhine yapılacak icrai işlemlerin durdurulması önemli bir nokta ve önceliğimizdir.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler ;

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Tasarrufun iptali davalar
 • İcra Ceza davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İcra ihalelerine katılma
 • İflas masasına alacağın kaydettirilmesi
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemleri
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi
 • Şirket kurtarma çalışmaları

Tüm bu hizmetler ve İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren diğer dava ve hizmetlere ilişkin müvekkiller ve müvekkil adayları hızlı hareket etmek adına iletişim bölümünden tarafımızla iletişime geçebilirler.