Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davası

İşçilik alacağı izin ücreti

   Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, doğum tarihleri gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi, tapu kaydı düzeltme davalarının kaynağını oluşturur. Bu tür taleplerde kimlik bilgileri düzeltilirken, taşınmaz malikinin değişmemesi, diğer bir anlatımla mülkiyet aktarımına neden olunmaması gerekir.

   Türk Medeni Kanunu’nun 1027. maddesi ile Tapu Kaydının Düzeltilmesi (Tapu Tashihi) davaları düzenleme alanı bulmuştur. Bu madde hükmüne göre; ilgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, Tüzük kuralları uyarınca re’sen düzeltilmesi mümkün olan basit yazı yanlışlıkları (adi yazım hataları) dışında, mahkeme kararı olmadıkça, hiçbir düzeltmede bulunamaz.

   Taşınmazın aynına ilişkin bulunan bu davaların, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerekir.

   Böyle bir davayı da kural olarak tapu maliki ile mirasçıları açabilir. Bunun yanı sıra 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 702 nci maddesinin son fıkrası uyarınca, ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği ve bu korumadan bütün ortakların yararlanabileceği öngörüldüğünden, elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan herhangi biri de tek başına tapuda miras bırakanla ilgili düzeltme isteyebilir.

   Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri ve özellikle 75 inci maddesi nazara alındığında, tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler verilerek tapudaki hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan düzeltilmesine imkân verildiği görülmektedir. Yine bu maddenin son fıkrasında ise “Bu madde hükümleri uyarınca kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

   Tapu Sicili Tüzüğünün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden sonra, davacının, mahkemeye müracaat etmeden, öncelikle ilgili tapu müdürlüğüne yukarıda açıklanan prosedüre uygun şekilde başvurması, eğer bu talebinde istediği sonucu alamazsa daha sonra mahkemeye başvurması gerekir.

Göz Önünde Tutulacak Hususlar

  1. Tapu kaydı getirtilir.
  2. Yüzölçümü ve hudut düzeltilmesi davalarında, taşınmaza tapu kaydı uy­gulanmak üzere, bilirkişi aracılığıyla keşif yapılır. Tapu fen memuruna taşınmaz ölçtürülerek krokisi düzenletilir. Hudutlardaki değişiklik araştırılır. Ne sebeple hudutların değiştiği tespit edilir.

   Tapu Kaydında Düzeltim Davaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, çekişmesiz yargı işi olan tapu kaydının düzeltilmesi davalarında Sulh Hukuk Mahkemeleri görevliMahkeme haline gelmiştir. Tapu kaydının düzeltilmesi davaları taşınmaz kaydının bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek bulunduğu yer mahkemesinde açılacaktır.

   Uygulamada en çok dikkat edilmesi gereken hususların başında ise tapuda isim tashihi, tapu kaydında düzeltim davası vs. adı altında tapu iptal ve tescil davalarının açılması, hak sahibi olmayanlar tarafından dava açılması, mülkiyeti ihlal edilen kişiler hasım mevkine alınmaksızın Tapu Müdürlüğü husumeti ile davaların açılıp görülmesi gibi hususlardır. Bu tür davaların, konusu tapu kaydında düzeltim ya da isim tashihi davası olsa bile süre geçirilmeksizin takibi için Hazine Avukatlığına bildirilmesi veya Muhakemat hizmeti temin edilemiyor ise Hukuk Müşavirliğinden temsil yetkisi alınması ve muhakkak mahkeme kararlarının temyiz edilmesinin sağlanması büyük önem taşımaktadır.

ÖZET: Tapu kaydında düzeltim davalarının ad, soyad, baba adı, cinsiyet, doğum tarihleri gibi kimlik bilgilerinin tapu siciline eksik ya da hatalı işlenmesinden doğan basit yazım hatalarından kaynaklanan bir dava olduğu asla gözden kaçırılmamalıdır.

Haber Tarihi: 17 - Nisan - 2018