Telefon: 0 531 846 1782

Haber Detay

Sigorta Primi Eksik Yatırılan İşçinin Hakları

İşçilik alacağı izin ücreti

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

İşçilerin neredeyse tamamı emekli olabilmeyi ve emekliliğinde rahat bir yaşam sürmeyi hedefler. Emeklilik için devletin koymuş olduğu bazı kurallar ve şartların sağlanması gereklidir. Bunlardan birisi de sigorta primlerinin belirli şartlarda ve günde yatırılmasıdır. Böylesine önemli bir özelliği olan sigorta primleri maalesef işverenler tarafından ek külfet olarak görülmekte ve masrafları dolayısıyla usulüne uygun yatırılmamaktadır. İşçiler ise sigorta primlerinin gerçek maaş üzerinden gösterilmemesi veya sigorta primlerinin hiç yatırılmaması nedeniyle mağdur olmaktadırlar. İşçilerin gerçek maaşları üzerinden primlerinin yatırılmaması iş sözleşmesinin feshedilmesinde haklı neden kabul edilmektedir. Hal böyleyken işçinin en temel özlük haklarından birisinin işveren tarafından yok sayılması ve buna ilişkin usülsüz yapılması hem haklı fesih nedeni kabul edilmekte hem de bu usülsüzlük için idari para cezası kesilmektedir.

Sigorta Primleri Eksik Yatırılan İşçinin Hakları Nelerdir ? 

Sigorta primleri eksik yatırılan işçi, iş sözleşmesini bu nedene dayalı olarak feshedebilir. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedilmesi halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve bu tazminatı işveren ödemez ise yasal yollara başvurabilecektir. Diğer yandan işçi, SGK’ya şikayette bulunarak işverenin idari para cezasına çarptırılmasını da isteyebilir. Yine işçiler sigorta primlerinin eksik yatırıldığına yönelik şikayetlerini Alo 170 servis numarasına da bildirebilirler. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının oluşturduğu bir çağrı ağı olup bu tür şikayetlerin incelenmesi için kurulmuştur.

Sigortası hiç yapılmamış işçiler ise bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez İl Müdürlüklerine başvurularını yapmalıdır.

Sigorta primlerinin eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması nedeniyle şikayette bulunacak veya dava açacak kişilerin bordroları önem taşır. Nitekim bordroda gösterilen maaş ile SGK’ya bildirilen maaş arasındaki farklılık işçinin haklı kılınması için yeterli olacaktır. Bu nedenle gerçek maaşınızı gösterir evrakları saklamanız, bu evrakları yeri geldiğinde SGK yetkililerine veya İş Mahkemelerine ibraz etmeniz iddianızı ispatlamanız açısından önem taşır.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Kıdem Tazminatı

Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda sigorta primleri eksik yatırılan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Bu fesih işlemi derhal fesih olarak kabul edilir ve işçi fesih iradesini bildirdiği gün itibariyle işe gitmeyecektir. Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanacak ve bu tazminatın işveren tarafından ödenmesini isteyecektir. İşverenin kıdem tazminatı ödemesi yapmaması halinde ise İş Mahkemelerinde alacak davası açılacak ve taraflar arasındaki uyuşmazlık İş Mahkemeleri önünde çözülecektir.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması İş Sözleşmesini Feshetme İmkanı Verir Mi?

Yargıtay’ın farklı dairelerinin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda; sigorta primlerinin eksik yatırılmasının iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme nedeni olarak kabul edilecektir.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Nedeniyle İş Sözleşmesini Fesheden İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanır Mı?

İş sözleşmesini, sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle fesheden işçi iş sözleşmesini kendisi haklı nedene dayalı olarak feshettiği için ihbar tazminatı alamaz. Buna ilişkin aşağıda sunacağımız Yargıtay 7. hukuk Dairesi kararı yol gösterici olacaktır :

ÖZET: Somut olayda; davacı isticvap beyanında davalı işverenin hakareti ve kendisinin üzerine balyozla yürümesi nedeniyle işe gitmediğini beyan etmiş olup davacının bu beyanı davacıya bağlar. Davacı tanıklarının ikisinin davacının komşusu olduğu ve işyeri çalışanı olmadığı, diğer tanığın ise fesihle ilgili bilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının iş akdinin davacı tarafından sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle haklı nedenle feshedildiğinin kabul edilmesi gerekir. İş akdini haklı nedenle de olsa fesheden tarafın ihbar tazminatına hakkı olmadığı ve davacının beyanının davacıyı bağlayacağı gözetilmeden ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.

(4857 S. K. m. 17) (1475 S. K. m. 14)

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı D. M. vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalı D. M. Şirketinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı, 20.03.1997 tarihinde asgari ücret karşılığında işçi olarak çalışmaya başladığını, 05.04.2004 tarihinde işveren tarafından hiçbir haklı gerekçegösterilmeden ve hiçbir tazminat ödenmeden işine son verildiğini, çalışma süresinin 7 yılı aşmış olmasına rağmen işveren tarafından sigortasının 286 gün olarak yatırıldığını öğrendiğini, 2006/174 Esas sayılı dava dosyası ile hizmet tespiti davası açtığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ve fazla çalışma alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının işe mazeretsiz olarak 1 aydan fazla devam etmediği için iş aktine 4857 sayılı Yasanın 17 maddesi 2-f bendi uyarınca haklı gerekçe ile son verildiğini, haklı sebeplerle iş akdine son verilen davacının kıdem-ihbar tazminatı almasının yasa gereği mümkün olmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalı işverene ait mermer ocağında 20.03.1997 tarihinde çalışmaya başladığı, 05.04.2004 tarihinde hiçbir haklı neden gösterilmeden işverence iş akdinin sona erdirildiği, mahkemenin 2006/174 Esas 2009/455 Karar sayılı ilamı ile hizmet tespitine yönelik davanın Yargıtay onamasından geçerek kesinleştiği, davalı işverenin iş akdini haklı nedenlerle sona erdirdiğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle SGK Genel Müdürlüğüne yönelik davanın feragat sebebi ile reddine, davalı işverene yönelik davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.

Somut olayda; davacı isticvap beyanında davalı işverenin hakareti ve kendisinin üzerine balyozla yürümesi nedeniyle işe gitmediğini beyan etmiş olup davacının bu beyanı davacıya bağlar. Davacı tanıklarının ikisinin davacının komşusu olduğu ve işyeri çalışanı olmadığı, diğer tanığın ise fesihle ilgili bilgisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacının iş akdinin davacı tarafından sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle haklı nedenle feshedildiğinin kabul edilmesi gerekir. İş akdini haklı nedenle de olsa fesheden tarafın ihbar tazminatına hakkı olmadığı ve davacının beyanının davacıyı bağlayacağı gözetilmeden ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 06.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Vekaletname Bilgileri 

Mirastan mal kaçırma işlemlerine dair açılacak muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescili davalarını Ortaç Aktar Hukuk ve Danışmanlık ile birlikte yürütmek isteyen siz müvekkillerimiz noterden vekaletname çıkarmak zorundadırlar.

Haber Tarihi: 07 - Ocak - 2020